Spoločnosť

Sme tu pre vaše potreby

Kancelária má klientsku základňu zahŕňajúcu veľké priemyselné podniky, podniky patriace do medzinárodných finančných skupín, štátne a finančné inštitúcie, ale aj menšie podnikateľské subjekty pôsobiace na slovenskom trhu (odkaz na referencie). Pre našich klientov poskytujeme komplexné služby, od štandardných až po komplikované transakcie medzinárodného charakteru.

Kancelária zabezpečuje komplexné služby v oblasti obchodného, civilného práva a súvisiacich právnych odborov, najmä konkurzného práva a daňového práva. Zakladateľ spoločnosti, advokát Róbert Kováč, vytvoril systém kooperujúcich spolupracovníkov aj z iných súvisiacich oblastí práva, ktoré vyžadujú zvýšenú praktickú odbornosť v danej oblasti (napr. audítorov, daňových poradcov, poradcov z oblasti bankovníctva a finančníctva), čo umožňuje zabezpečiť kvalitu v celej šírke poskytovaných právnych služieb.

Advokátsku kanceláriu tvorí v súčasnosti šesť právnikov, čo umožňuje vytváranie pracovných skupín na vyriešenie konkrétneho prípadu, ale aj na poskytovanie právnych služieb pri dlhodobých projektoch, resp. generálnom zmluvnom zastupovaní klienta pri jeho činnosti.

Za účelom lepšieho poskytovania právnych služieb kancelária, zabezpečuje neustály odborný rast pracovníkov a spolupracovníkov formou ďalšieho vzdelávania (postgraduálne štúdium doma aj v zahraničí, účasť na odborných seminároch a prednáškach) a internými školeniami o aktuálnom vývoji a uplatňovaní platného práva. Vďaka všestrannému zameraniu našich spolupracovníkov sa na nás môžete obrátiť v anglickom, nemeckom, maďarskom a ruskom jazyku.